Akkor lesz igazán boldog az újesztendő, ha áldássá válunk! – Év végi hálaadó szentmise a Szent Anna-székesegyházban

Az év utolsó estéjén, a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja ünnepének előestéjén a Szent Anna-székesegyházban püspöki hálaadó szentmisén mondtak köszönetet a Jóistennek az elmúlt év kegyelmeiért.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a szentmise elején arra kért mindannyiunkat, hogy a jó és a rossz dolgokért is mondjunk köszönetet, mint ahogyan Szent Pál is erre tanít bennünket: „Legyetek hálásak mindenért!” (ld. Kol 3,15), mert minden Istenhez visz közelebb. „Kérjünk erőt az újesztendőhöz is, hogy ne csak kívánjunk egymásnak boldog újévet, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy a szeretteinknek, a ránk bízottaknak boldog lehessen az újesztendő.”

Püspök atya homíliájában Isten szeretetére, közelségére, jóságára mutatott, amely kifejeződik az ünnepeinkben is, valamint azt kérte, hogy legyünk áldás embertársaink számára.

„Szent Család vasárnapja, Szűz Mária istenanyaságának előestéje van, összeérnek az ünnepeink. Olyan sok misztérium, titok vesz körül bennünket az ünnepek során, hogy nem győzünk rácsodálkozni Isten szeretetére, közelségére, jóságára. Az év utolsó estéje alkalmat ad arra is, hogy megálljunk egy kicsit, elgondolkodjunk, mint ahogyan a pásztorok megálltak a jászol előtt és csodálkoztak. Mi is megállhatunk a gyermek Jézus előtt és imádhatjuk őt.

Megállni egymás előtt gyöngédséget, megbocsátást, bocsánatkérést jelent,

mert olyan sokszor elszakadtunk a szeretet forrásától, a magunk feje után mentünk, mint Ádám és Éva, nem figyelve Isten jelenlétére. Ezért szükségünk van Isten bocsánatára, közelségére, arra, hogy megálljunk az élet csodája, a szeretet előtt.

Olyan szép és idilli a betlehem, de az apró mindennapi tevékenységek szükségesek voltak ahhoz, hogy a kicsiny gyermeket gondozzák. Nagy misztérium az, hogy az Isten emberek kezére adja magát, megjelenik a szentmisében is, és nekünk, bűnös embereknek a kezébe adja magát, hogy megbocsásson, tápláljon, új életet adjon, megadja az újjászületésnek a lehetőségét, mint egy új élet, egy újév kezdetét, azt kérve, hogy mondjunk szerető szavakat, evangéliumot, örömhírt a másiknak, és legyünk áldás számára.

Akkor lesz igazán boldog az újesztendő, ha tudunk áldássá válni.

Isten Ábrahámnak három ígéretet mondott. Nagy néppé teszi őt, belőle fog származni a megváltó, és el fog jutni az ígéret földjére, de hozzá tesz még egyet: te magad is áldás leszel (Ld. Ter 15,1-6; 21,1-3).

Legyünk áldás a ránk bízottak számára, hogy ne megszomorítsuk és eltávolítsuk őket Istentől a hétköznapi cselekedeteinkkel, hanem közelebb vigyük őket hozzá, a szeretet forrásához!

Segítsünk másoknak is rácsodálkozni a betlehemi nyitottságra! A barlang nyitva van, nincs rajta ajtó, kapu, Istenhez, a gyermek Jézushoz bárki jöhet: pásztorok, bölcsek, királyok, egyszerű emberek, mindenki, és kérheti: tisztítsd meg a szívem, hadd legyek áldás mindenki számára, aki velem találkozik, hadd legyek olyan, aki teljesíti azt, amire te hívtál és küldtél!” — fogalmazott püspök atya, majd hálát adott a Jóistennek az elmúlt évben történt eseményekért, amelyben sok-sok jót kaptunk.

Az év kiemelkedő csúcspontja volt Ferenc pápa magyarországi látogatása Krisztus a jövőnk mottóval. „Valóban ő a mi örök jövőnk. Ezért tudunk rácsodálkozni az isteni jelenlétre, és vagyunk biztosak abban, hogy van jövőnk. Itt a földön nincs örök jövőnk, előbb utóbb véget ér a földi életünk. Jézus Krisztus éppen ezért jött el, lett emberré, vállalva emberi sorsunkat, hogy megnyisson bennünket az örök életre, befogadjuk őt a szívünkbe, jelenléte igazán evangélium, örömhír legyen számunkra, ami átjárja az életünket, a szívünket, és így rajtunk keresztül eljusson másokhoz is – hangsúlyozta a főpásztor a mindannyiunk számára egyetlen lehetőséget az örök élet felé vezető úton.

Püspök atya egyházmegyénk kiemelkedő eseményeként mutatott rá a 30 éves Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának évfordulójára, amelyet Bosák Nándor püspök atya gyémántmiséjén, a püspökké szentelésének 30., pappá szentelésének 60. évfordulóján június 10-én ünnepeltünk. Ferenc püspök hálás Nándor püspök atya bölcsességéért, szeretetéért, útmutatásáért és tanácsaiért az egyházmegye vezetésében.

A főpásztor továbbá hálát adott különösen is a paptestvérei helytállásáért, az egyházmegye vezetésében részt vevő civil munkatársaiért és mindazokért, akik szerte az egyházmegye területén gondozták, szolgálták a rájuk bízottakat: az egyházmegyei karitász munkatársaiért, az önkéntesekért, a pedagógusok, beteglátogatók, kántorok, akolitusok, hitoktatók és még sok-sok ember munkájáért.  
Az idén 17 férfit avattak akolitussá az egyházmegye szolgálatára. Püspök atya bővíteni kívánja a szolgálattevők körét. Az év utolsó körlevelében meghirdette annak lehetőségét, hogy a későbbiekben állandó diakónusok felszentelésére is sor kerülhet az egyházmegyében.

A főpásztor hálaadó szavaiban néhány kiemelt eseményt is megemlített: Az egyházmegye 11 templomot újíttatott fel, Szakoly községben új templomot építtetett a régi helyére, valamint néhány plébánia is megújult. Fejlesztették a köznevelési intézményeket, sor került a felújított Szent József köznevelési intézmény épületének megáldására, és két bölcsőde, egy óvoda, egy általános iskola alapkövét tették le. Az új beruházások sorát bővíti az Egyházmegyei Rendezvényközpont építése is a nyíregyházi főplébánia melletti területen. Felújították a nyíregyházi papi otthont, Debrecenben, a Varga u. 3 sz. alatti romos épületből pedig kialították az impozáns Egyházmegyei Kateketikai Központot, és ebben az épületben megnyílt a Laudate Kegytárgy és Könyvesbolt is.

Püspök atya kérte a hívek segítségét a belső, lelki építkezésben is, erre helyezve igazán a hangsúlyt. Felhívta a figyelmet arra, hogy tartsuk szem előtt jobban Krisztus tanítását és figyeljünk egymásra. Ebben a relativista, mindent viszonylagossá tevő világban álljunk ki igazán Krisztus, a krisztusi értékek mellett, megvalósítva földi életünkben az ő szeretetét, hogy mi is krisztusiak legyünk. Krisztus bennünk akar élni, rajtunk keresztül akar szeretni és szolgálni.

A megyéspüspök számos lelkipásztori programért is köszönetet mondott, többek között a felújított, új kápolnával, épületszárnnyal gazdagodó püspöki székház megáldásáért, a KELET (katolikus egyetemi lelkészségek) debreceni találkozójáért dr. Törő András atya, országos egyetemi lelkész vezetésével, a jubiláns házasok megáldásáért, a férfi és a női lelkinapért, a 7 templom ifjúsági zarándoklatért, a városi keresztutakért, a nagykálló-harangodi gyermeknapért, amelyen 800 gyermek vett részt.

Püspök atya további ifjúsági programokért is hálát adott. Az egyhetes szilvásváradi nyári ifjúsági tábor résztvevőit ő maga kísérte gyalogos zarándoklaton a tábor nyírbátori állomásától Máriapócsra, az egyházmegyei búcsúra, amelyet idén Felföldi László pécsi megyéspüspök vezetett. 19. alkalommal rendezték meg az egyházmegyei FAVÉT (Fiatalok a Világ Életéért Találkozó) nagyszabású ifjúsági programot, a főpásztor ezért is köszönetet mondott. Az Egyházmegyei bál is nagy népszerűségnek örvend, amelyet idén is megrendeznek. Az év során köszöntötték a jubiláns papokat, és papi lelkigyakorlaton is részt vettek.

Ezt követően dr. Krakomperger Zoltán általános helynök, püspöki irodaigazgató, a Szent Anna-székesegyház plébánosa ismertette az egyházközség 2023-as évi alakulását a számok tükrében.
Összesen 121 főt kereszteltek meg, ebből kettő felnőtt volt. Az elsőáldozók létszáma 68 fő volt, köztük a gyermekkorukban megkeresztelt felnőttek is, akik most járultak először az Oltáriszentséghez. Pünkösdvasárnap 35 fő részesült a Szentlélek ajándékainak teljességében, és egy fő lépett teljes közösségre a katolikus anyaszentegyházzal. 38 pár kötött házasságot. A temetések száma 119 volt, ebből 47 férfi és 72 nő, akik közül 16 fő volt ellátva szentségekkel. Zoltán atya az egyházközség fenntartásának anyagi fedezetéről is beszámolt. Az önkéntes egyházfenntartási hozzájárulást 335 befizetésből 10 678 000 Ft. fedezi és biztosítja.

A plébánia életében felújítási munkálatok is történtek. A plébánia épületének keleti falát és kerítésrészét újították fel, a sekrestye bejárata és a szentély fölötti tetőrész kijavítása történt meg, valamint az előzőhöz képest nagyobb teljesítményű hangosítást építettek ki a templomban. A székesegyház orgonáján is végeztek tisztítási és felújítási munkálatokat.
A plébánia karitászcsoportja kezdeményezésére 100 pár új, meleg, vízálló cipőt osztanak ki a rászorulóknak. A nemes kezdeményezés már majdnem a végéhez ért.

Zoltán atya megköszönte a hívek imáját, önkéntes munkáját a hitéleti programok szervezésében és megvalósításában, valamint áldozatos anyagi támogatását. Köszönetet mondott elsősorban Palánki Ferenc megyéspüspöknek a székesegyházban végzett szolgálatáért, valamint az egyházközséghez tartozó lelkipásztorok, akolitusok, ministránsok, a gregorián szkóla helytállásáért, a kántor, a sekrestyés és helyettesei áldozatos munkájáért, a képviselőtestület segítségnyújtásáért, a hitoktatók lelkes, igényes szolgálatáért. 

A plébános záró gondolatában jókívánságait fejezte ki: „Az idő és az örökkévalóság Ura és Istene áldott újesztendővel örvendeztessen minden hozzánk tartozó és ide látogató kedves testvérünket, a Szentlélektől kapott karizmáinkkal pedig az újesztendőben is elkötelezetten és növekvő lelkesedéssel akarjuk előmozdítani az egyházközség gyarapodását minden jóban.”

A szentmise végén Palánki Ferenc megyéspüspök atya szentségimádást vezetett, amelyen csöndben egyénileg is hálát adhattunk az eltelt esztendőért, bocsánatot kérhettünk, ha hiábavaló dolgokat kerestünk, elmondhattuk kéréseinket, és hálaadásunk mellé odatehettük erős elhatározásunkat is, hogy a jövő évben teljesítjük kötelességeinket, megtartjuk Isten parancsait, hogy megmaradhassunk az ő szeretetében.

A szentmise szentségi áldással és a pápai, valamint a magyar himnusz eléneklésével zárult.

Kovács Ágnes
Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye