Gyermekvédelem

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Gyermekvédelmi Szabályzata

Ferenc pápa „Vos estis lux mundi” motu proprio apostoli levele:

„Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni” (Mt 5,14). A mi Urunk, Jézus Krisztus arra hív meg minden hívőt, hogy a szentség, az egység és az erény ragyogó példaképe legyen. Mi mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy életünkben és felebarátainkhoz fűződő kapcsolatunkban

konkrét tanúságot tegyünk a Krisztusba vetett hitünkről.

A szexuális visszaélés bűncselekményei sértik Urunkat, testi, pszichés és lelki károkat okoznak az áldozatoknak és megsebzik a hívek közösségét. Azért, hogy ezen jelenség többé semmilyen formában ne fordulhasson elő, szükséges a szív mély és folyamatos megtérése, amelyet konkrét és hatékony tetteknek kell hitelesíteniük. Ez az Egyházban mindenkire vonatkozik, azért, hogy a személyes szentség és az erkölcsi elköteleződés hozzájáruljon az evangélium hirdetésének teljes hitelességéhez és az Egyház küldetésének hatékonyságához. Ez csak a szívünkbe kiárasztott Szentlélek kegyelmének segítségével lehetséges,  mert mindig emlékeznünk kell Krisztus szavaira: „nélkülem semmit sem tehettek” (Jn 15,5). Akkor is, ha már sokat megtettünk, továbbra is tanulnunk kell a múlt keserű leckéiből azért, hogy reményteljesen tekintsünk a jövőbe. Ez a felelősség elsősorban az apostolutódokat illeti, akikre Isten saját népének lelkipásztori vezetését bízta, és azt az elköteleződést kívánja meg tőlük, hogy az isteni Mester nyomdokait közelről is kövessék. Hivatalukból adódóan ugyanis ők „Krisztus helyetteseiként és követeiként kormányozzák a rájuk bízott részegyházakat, mégpedig nemcsak tanáccsal, meggyőzéssel és jó példával, hanem tekintéllyel és szent hatalommal is, csak arra használva azt, hogy nyájuk igazságban és szentségben gyarapodjék, megemlékezve arról, hogy aki nagyobb, olyan legyen, mint a kisebb, s aki elöljáró, mint a szolga” (II. Vatikáni Zsinat, Lumen gentium dogmatikai konstitúció 27). Ami az apostolutódokra különösen is vonatkozik, vonatkozik mindazon személyekre is, akik különféle módokon szolgálatokat töltenek be az Egyházban, az evangéliumi tanácsok szerint élnek vagy arra vannak meghívva, hogy a keresztény népnek szolgáljanak. Ebből adódóan célszerű, hogy egyetemes jelleggel eljárásmódokat dolgozzunk ki, hogy azon bűntetteket, amelyek a hívek bizalmát eljátsszák, megelőzzük és legyőzzük.

Kívánom, hogy ez a feladatvállalás teljesen egyházi módon történjen, és legyen annak a közösségnek a kifejeződése, amely minket egyesít, kölcsönös meghallgatásban és nyitottságban mindazok felé, akik szívükön viselik a megtérés e folyamatát.

Ezen a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben, az egyházmegye területén belül fordultak elő.

Nyomatékosítjuk azonban, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni?
Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek egyházmegyénk területén, illetve az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben fordultak elő.
Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el

2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel

3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása
Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.


Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott
Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból
Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.


Hogyan tehetek bejelentést?
Az Önt ért vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet:

1. Az online bejelentő űrlapon
Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg.
A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását.

2. Levélben
A bejelentést a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének címezve az alábbi címre küldött levélben is megteheti: 4002 Debrecen Pf.: 230.


Mi történik, ha bejelentést teszek?
Az Ön online bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői csoport fogadja, és kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése.

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat az Ön által bejelentett vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő.

Szolgálatunk igény szerint civil jogi jogsegélyt, pszichológiai tanácsadást vagy terápiát kínál fel a sértettnek.
A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet a főegyházmegye titkos levéltárában helyezik el megőrzésre az Egyházi Törvénykönyv 489. kánonja szerint. Ha azonban az ügy megkívánja, az anyag továbbítható a világi hatóságoknak.

Gyermek-és ifjúságvédelemmel kapcsolatos egyházi dokumentumok: