Tájékoztató a belső visszaélés-bejelentési rendszerről

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (a továbbiakban: Egyházmegye) és a fenntartása alatt működő alábbi intézmények (a továbbiakban: Intézmény)

 • Ajaki Tamási Áron Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Bölcsőde
 • Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
 • Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda
 • Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Szent János Katolikus Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
 • Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda
 • Szent Erzsébet Otthon

közösen belső visszaélés-bejelentési rendszert hoznak létre.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az Egyházmegyénél erre a célra kijelölt pártatlan személy működteti.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer célja, hogy lehetővé váljon a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információkra tett bejelentések kivizsgálása a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023- évi XXV. törvényben ( a továbbiakban: Panasztv.) foglaltaknak megfelelően.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Ezen rendszer keretében bejelentés benyújtására jogosult:

 • Egyházmegye vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyike által foglalkoztatott;
 • az a foglalkoztatott, akinek az Egyházmegyénél vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikénél fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt;
 • Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott Intézménnyel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött;
 • az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha az Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott a Intézmény valamelyikével szerződéses kapcsolatban áll;
 • az Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikével szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
 • az Egyházmegyénél vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikénél tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
 • Egyházmegyénél vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikénél fentiek szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
 • az a személy, akinek a fentiek szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Egyházmegyével vagy a fent hivatkozott Intézmény valamelyikével megszűnt.

A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg.

Az írásbeli bejelentését benyújthatja papír alapon

 • személyesen Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye székhelyén (4024 Debrecen, Varga u. 4. ) munkaidőben személyesen átadott irat útján, vagy
 • postai úton a 4002 Debrecen, Pf. 230. címre megküldött irat útján.

Az e-mailben megküldött levél nem minősül írásban tett bejelentésnek továbbá elektronikus iratnak sem tekinthető, ezért az e-mailben érkezett bejelentések figyelembe vételére és azok alapján kivizsgálás indítására nincs lehetőség, kivéve, ha e-mailben megküldött bejelentését papír alapon írásban is megerősíti.

Szóbeli bejelentését a bejelentő megteheti – az Egyházmegye honlapján (dnyem.hu) megadott elérhetőségek valamelyikén személyes időpont-egyeztetést követően – személyesen az Egyházmegye székhelyén a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetőjénél.

A szóban tett bejelentésről jegyzőkönyv készül, melynek egy példánya a bejelentő számára átadásra kerül.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a fentiek szerint beérkezett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő részére, melyben tájékoztatja az eljárási és adatkezelési szabályokról.

A belső visszaélés bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. Ezen határidőt különösen indokolt esetben – a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett – meghosszabbíthatja, azonban a kivizsgálás időtartama ez esetben sem haladhatja meg a három hónapot. 

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha

 1. a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
 2. a bejelentést nem az erre jogosult személy tette meg,
 3. a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
 4. a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során:

 • értékeli a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és
 • meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a bejelentés szerinti visszaélések orvoslására.

Ha a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedni kell a feljelentés megtételéről.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője az írásbeli tájékoztatást mellőzheti, ha a bejelentőt a vizsgálat eredményéről szóban tájékoztatta, aki a tájékoztatást tudomásul vette. A belső visszaélés-bejelentési rendszerrel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató itt érhető el: