Kántorképzés adatkezelési tájékoztató

Kántorképzésre jelentkezés során megadott személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (székhely: 4024 Debrecen, Varga u. 4.; „Egyházmegye”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a jelentkezés során megadott személyes adatait, amelyeket Ön a Kántorképzésre történő jelentkezés során adott meg.

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

A jelentkezés során megadott személyes adatai kezelésére az Egyházmegye jogosult.

Az Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki.

Az Egyházmegye adatvédelmi tisztviselője: Terdikné Kerékgyártó Zsuzsa

elérhetősége: adatvedelem@dnyem.hu.

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

Az Egyházmegye a jelentkezés során megadott személyes adatait a képzésre történő jelentkezése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

Amennyiben a jelentkezéskor megadott személyes adatai megváltoznak, akkor a megváltozott adatok átvezetése céljából küldjön e-mailt az Egyházmegye adatvédelmi tisztviselőjének e-mail címére.

 • Személyes adatok címzettjei

A képzésre történő jelentkezés céljából megadott személyes adatait az Egyházmegye harmadik fél részére nem adja át.

 • Az adatkezelés időtartama

Az Egyházmegye a jelentkezés során megadott személyes adatokat a képzés lezárulásától számított 5 évig kezeli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • Az Egyházmegye a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • Az Egyházmegye az adatkezelési tájékoztató módosításáról a jelentkezés során megadott e-mail címén értesíti.
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban az Egyházmegyével az adatvedelem@dnyem.hu  e-mail címen veheti fel a kapcsolatot.

Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbi jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon az Egyházmegyétől arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult az Egyházmegyétől kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

Az Egyházmegye az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait.

Az Egyházmegye a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges, (ii) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, (iii) a személyes adatok kezelését előíró, az Egyházmegyére alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetőleg (iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Egyéb esetekben az Egyházmegye indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az Egyházmegyének nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iii) az Egyházmegye jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön kérheti az Egyházmegyét, hogy korlátozza az adatkezelést, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, vagy (iii) az Egyházmegyének a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli.

 • Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy az Egyházmegye megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen vagy telefonszámon: adatvedelem@dnyem.hu
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                         1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím:                                             1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon:                                       +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                                ugyfelszolgalat@naih.hu.

Hatályos 2022. február 25.  napjától