A család Isten akarta emberi közösség – Homília Szent Család vasárnapjára – 2023

Szentírási részek:
Olvasmány: Sir 3,3-7. 14-17a – A család ószövetségi regulája
Szentlecke: Kol 3,12-21 – A család újszövetségi regulája
Evangélium: Lk 2,22-40 – Jézus is e regula szerint élt itt a földön

Kedves Testvérek!
Minden tartósan fennmaradni akaró közösségnek regulára, szabályzatra van szüksége. Szent Család vasárnapján (karácsony ünnepét követő vasárnapon, idén december 31) az Egyház a családi élet reguláját tárja elénk, annak ószövetségi és újszövetségi változatát, majd pedig annak tökéletes mintáját, a Szent Család életét.

Olyan korban élünk, amikor a szabadosság, az emberi gonoszság erősen támadja a család intézményét. Ilyen helyzetben fontos a támadott intézmény alapjainak megerősítése. Ez a szándék vezetett a mai elmélkedés összeállításában.

Isten az embert közösségi lénynek teremtette. A Szentírásból kiolvasható, hogy

az emberi közösség összetartó ereje a szeretet, amely nem uralni, birtokolni akarja a másikat, hanem szolgálni.

A szülők, az egy férfi és egy nő tartós szeretetkapcsolata tudja biztosítani azt az életadásra és befogadásra alkalmas „otthont”, ahol megfoganhat és kibontakozhat az emberi élet. A kölcsönös szeretetben a férfi apává a feleség anyává érik, és kettejük felelős szeretetéből gyermekek fogannak, akik a családban ismerik meg a szeretet éltető erejét, annak befogadását és közlését.

Ezt a családmodellt olvashatjuk ki a Sirák fia könyvéből elhangzott részletből is. Ószövetségi érveléssel: hogy bűneid bocsánatot nyerjenek, hogy imáid meghallgatásra találjanak, hogy hosszú életű légy a földön, de a család minden tagját arra biztatja, hogy kölcsönös, tevékeny szeretettel viszonyuljanak egymáshoz.

A szentlecke mint a szeretet műhelyét mutatja be a családot. Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Ezeket az erényeket a családi közösségben gyakorolva lehet igazán elsajátítani. Egymás elviselésének, a megbocsátásnak is „edzőterme” a család. Legfőképpen pedig

szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke,

hangzik el a családi élet regulájának fő paragrafusa. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hisz erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. A békeszerzésnek és megőrzésének is műhelye a család. Legyetek hálásak! Éljétek Krisztus igéjét! Bölcsességgel telve tanítsátok és intsétek egymást! A hit megélésének, egymás hitben való megerősítésének is helye a család. A családegyház az imádság iskolája is. Az egymásnak való engedelmesség, nem középkori követelmény! A saját akaratunkról való lemondás a másik javára, a szeretetünk igen jelentős megnyilvánulása. Mindezt nem a másiktól kell várnunk, hanem egymást megelőzve tenni a jót az Úr Jézus nevében.

Az evangéliumban a Szent Család az Úr törvényének engedelmeskedve bemutatja a Gyermeket az Úrnak. Az Úr törvénye szerint élő család a templomi közösségben mások hitének megerősödését szolgálja. Megpezsdül az élet a jeruzsálemi templomban, hálaadást, Istendicsőítést generál a Szent Család jelenléte.

Testvérek! Nemzetünk családpolitikája egyedülálló. Evilági vonatkozásban sok mindent megtesz a családokért. A családi élet lélekkel való megtöltése, a fent vázolt „regula” életté váltása a keresztény családokra vár. Az Egyház, és a társadalom legkisebb sejtjét, a családot, az LMBTQ rosszindulatú daganata támadja! Mi ismerjük ennek a kórnak a természetes ellenszerét, amelynek semmi káros mellékhatása nincsen sem a családra, sem a társadalomra. Sürgősen meg kell kezdenünk a családi élet Isten tetszése szerinti helyreállítását, hogy templomainkban, mint a jeruzsálemi templomban a Szent Család megjelenésekor, megpezsdüljön az élet, új lendületet vegyen a hit, és hálaadást, istendicsőítést generáljon az Úr törvénye szerint élő családok jelenléte.

Fodor András
nyugalmazott püspöki helynök, plébános

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye