Krisztus első szentjei gyermekek – December 28-a, az Aprószentek napja

Az egyiptomi kopt keresztények 7. században épült központi temploma, a Szűzanya egyiptomi tartózkodásának helye az El-Muallaqa Kopt keresztény-templom (a Szűz temploma) Kairó egyik legősibb részén található.
A római időkben épített vízi kapu két védőbástyájának helyén található templom fő ékessége a szépen faragott márvány szószéke. Közvetlenül mellette található a kopt keresztények múzeuma, egy görögkatolikus bazilika, valamint egy nagy kiterjedésű keresztény temető is.

„Miután a bölcsek eltávoztak, íme, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában és így szólt: ,,Kelj föl, vedd magad mellé a gyermeket és anyját, és menekülj Egyiptomba! Maradj ott, amíg nem szólok neked! Heródes ugyanis keresni fogja a kisgyermeket, hogy megölje őt.” Erre ő fölkelt, éjjel magához vette a gyermeket és anyját, és eltávozott Egyiptomba. Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az Úr szava, amit a próféta által mondott: ,,Egyiptomból hívtam az én fiamat”. Akkor Heródes, látva, hogy kijátszották a bölcsek, nagy haragra lobbant, és megölette az összes fiúgyermeket Betlehemben és annak egész környékén kétévestől lefelé, annak az időnek megfelelően, amelyet megtudakolt a bölcsektől. Így beteljesedett az ige, amit Jeremiás próféta mondott: ,,Hang hallatszik Rámában, nagy sírás és jajgatás: Ráhel siratja fiait, és nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé”. (Mt 2,13-18)

1. Angyalok. Együtt akarunk sírni az asszonyokkal, akiknek védtelen gyermekeit kitépték karjukból. Az emberi kegyetlenség elérte azt a mélységet, amely a hatalom megtartása érdekében az emberi élet kioltására is vállalkozott. Mégis ezek a gyermekek csendesen figyelmeztetnek bennünket egy másik valóságra. Arra emlékeztetnek, hogy létezik egy másik hely, ahol nem a zsarnokság az úr. Van ott egy Király, aki szeretete által uralkodik, és akinek Országát nem lehet kegyetlenség árán megvédeni. Ezek a gyermekek ennek az Országnak a hírnökei. Ők a tanúi annak a harcnak, amelyet a Király vív a keresztfán a szeretetért. Előtte járnak és az anyák majd karjukban tartják őket örökre a Király színe előtt.

El-Muallaqa Kopt keresztény-templom

2. Próféták. Jöjjön el a Te Országod! Ezt kiáltják ezek a gyermekek! Egy napon majd ez az új Király fog uralkodni, de ennek kegyetlen halál és harc lesz az ára. Ezek a gyermekek hatalmas prófétái a Király szenvedésének. Ők a prófétái az emberi történelem Krisztus halálában bekövetkezett drámájának. Az ő hangjuk hathatós imádság, amelyet meghallgat az Atya. A sírásuk felkelti a vágyat a betlehemi Gyermekben, hogy odaadja életét a lelkekért váltságdíjul. Ő úgy uralkodik majd, hogy ajándékba adja életét ezekért a gyermekekért és minden lélekért.

El-Muallaqa Kopt keresztény-templom

3. Gyermekek. Az Egyház az Aprószenteket mártíroknak nyilvánította. Krisztus első szentjei gyermekek. Gyermekek beszélnek hozzánk karácsonykor és az ő tanúságtételük nem marad észrevétlen. Ezek a gyermekek ösztönzik az Egyházat és imádkoznak érte. Egy gyermek tisztaságról és ártatlanságról tanúskodik. Egy gyermekről eszünkbe jut, milyen kellene, hogy legyen a hozzáállásunk Isten dolgaihoz. Krisztus szíve mindig gyermeki szív, amely teljesen megbízik az Atyjában, aki mindig szeretettel van a gyermekek iránt. Tudja, hogy sokszor a gyermekek a leghatékonyabb apostolok. Egyszerűségük, közvetlenségük és szeretetük meghív másokat Isten házába. Milyen sok szülő tért meg vagy fedezett fel egy mélyebb Krisztussal való kapcsolatot gyermekei példamutatása nyomán?

El-Muallaqa Kopt keresztény-templom

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, nagyon elszomorodok, amikor szemlélem, hogy hogyan ragadták el ezeket a gyermekeket édesanyjuktól és hogyan ölték meg őket. És megszakad a szívem, amikor látom, hogy ma mennyi gyermeknek nem adatik meg az esély, hogy megismerje édesanyja szeretetét az abortusz miatt. A szíved vigasztalója akarok lenni, Uram. Ma mindent megteszek, hogy adjak neked valamit abból a szeretetből, amelyet ezek a gyermekek akartak felajánlani neked. Engedd meg, hogy az életem önátadó szeretet legyen! Engedd, hogy hozzád hasonló legyek!

Szöveg: Regnum Christi
Fotó: Molnár Katalin

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye