Isten bennünk akar lakni – Homília advent 4.B vasárnapjára – 2023

Mire figyeljünk?     
Isten nem az általunk épített házban, hanem elsősorban bennünk akar lakni…
Istennek hatalmában áll megerősíteni minket annak a misztériumnak kinyilvánításában, amely Jézus Krisztus megtestesülése által minden nemzet előtt nyilvánvalóvá lett, hogy a hit befogadására eljussanak…
Istennél semmi sem lehetetlen.

Szentírási részek:

  Olvasmány: 2Sám 7,1-5. 8b-12. 14a-16 – Isten nem az általunk épített házban, elsősorban bennünk akar lakni…
  Szentlecke: Róm 16,25-27 – Istennek hatalmában áll megerősíteni minket annak a misztériumnak kinyilvánításában, amely Jézus Krisztus megtestesülése által minden nemzet előtt nyilvánvalóvá lett, hogy a hit befogadására eljussanak…
  Evangélium: Lk 1,26-38 – Istennél semmi sem lehetetlen. Erre Mária így szólt: „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!”…

  Kedves Testvérek!
  Isten az emberrel lakott, amíg az ember engedetlenségével el nem idegenítette magát Teremtőjétől. Ettől kezdve Isten kereste a módját, hogy az embert magához édesgesse. Egy-egy személyt, aki engedte magát megszólítani, és annak nemzettségét kiválasztotta, hogy vele legyen. Ilyen volt Dávid is, akiről az olvasmányban hallottunk. Nátán próféta által maga az Úr mondja el, hogy hogyan közeledett Dávidhoz, hogyan vett lakást nála. Amikor Dávid azon gondolkodik, hogy házat kellene építeni az Úrnak, közli vele, hogy ő maga építi föl Dávid házát, és megszilárdítja királyságát. Utódai közt lesz majd valaki, akinek atyja lesz az Isten, ő meg az Isten Fia, akiben örökre velünk lesz, bennünk lakik az Isten.

  Az elhangzott evangélium leírta, hogy hogyan valósult meg ez az idők teljességében. Az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz… Ezt az evangéliumi szakaszt már jól ismerjük, ezért most nem magát a történetet, hanem annak ránk vonatkozó üzenetét elmélkedjük át. Mária az Egyház anyja és ősmintája. Ami Máriával akkor történt az idők teljességében, az az Egyházzal történik az idők végéig. Isten akkor úgy döntött, hogy egy fiatal zsidó lány méhében emberi testet ölt a Szentlélek által. A tőle született Fiú, teljesítve azt, amit az Atya rábízott, végbevitte a megváltás művét, és művének folytatására megalapította az Egyházat, amelynek megígérte, és amelyre kiárasztotta Szentlelkét. A megdicsőült Krisztus a Szentlélek által ölt testet az Egyházban, elsősorban az Eucharisztiában és az Eucharisztikus közösségekben. És az Egyház küldetése, mint Máriáé, hogy befogadja, hogy igent mondjon a benne megtestesülő Krisztusra, és adja őt a világnak, hordozza őt a világban. Bennünk is felmerülhet a kérdés, mint Máriában, hogyan történhet meg ez? Hogyan tudjuk mi, megváltott, de mégis bugdácsoló emberek, a megdicsőült Krisztust befogadni és jelenvalóvá tenni ebben a világban? És Mária a saját helyzetében lehetetlennek látszó feladatra mégis Igent mond, mert minden kétséget kizáróan hiszi, hogy Istennél semmi sem lehetetlen. Ahhoz, hogy mi is igent tudjunk mondani erre az emberileg lehetetlennek látszó feladatra, ilyen Istenre hagyatkozó bizalomra, minden kétséget kizáró hitre van szükség. A karácsonyi Angyal nekünk is mondja: Ne félj, Mária! Ne félj Krisztus Egyháza! Hisz kegyelmet találtál Istennél, és Vele minden lehetséges!

  Hallottuk a szentleckében: Istennek hatalmában áll megerősíteni bennünket annak a misztériumnak kinyilvánításában, amelynek megünneplésére készülünk, hogy Isten velünk van, hogy Jézusban, a megtestesült Igében egészen közel jött hozzánk, kiszolgáltatta magát nekünk, és a megdicsőült Krisztusban velünk marad, bennünk lakik minden nap a világ végéig. Szítsuk fel hát hitünket abban az Istenben, akinél minden lehetséges.

  Fodor András
  nyugalmazott püspöki helynök, plébános

  Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye