Megjelent az ÖRÖM-HÍR ÉVKÖNYV – 2024

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye legújabb kiadványa, az ÖRÖM-HÍR ÉVKÖNYV-2024 az evangélium-örömhír minél szélesebb körben való terjesztését segíti elő a lelki-szellemi gazdagodást szolgáló különféle írásokkal erősítve közösségeink lelki fejlődését.

A színes, tartalmas évkönyv bevezetőjében Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntő gondolatait olvashatjuk:
„Testvéri szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új, immár második Öröm-Hír évkönyvének megjelenése alkalmából. A kiadvány segítségével egyrészt – szűnni nem akaró csodálkozással Isten irányunkban megnyilvánuló, bőkezű jótéteményein – visszatekinthetünk a 2023. évre, másrészt a benne foglalt, különféle tárgyú írásokból ösztönzést meríthetünk hitünk elmélyítéséhez, szeretetünk tökéletesítéséhez és az Evangélium öntudatos terjesztéséhez, amire egyetemes papságunkban valamennyien megbízatást kaptunk Krisztus Urunktól.

Az Úr 2023. évének egyik nagy kegyelmi időszakaként tartjuk számon Őszentsége Ferenc pápa apostoli látogatását hazánkban. Szent Péter utódának a különféle életállapotú és -korú emberek körében végzett legfőbb pásztori szolgálatát mindannyian örömteli és iránymutató élményként éltük meg. Nekem abban a kegyelemben volt részem, hogy házigazdája lehettem a fiatalokkal rendezett találkozójának. Vágyunk, hogy Ferenc pápa hazánkban tett apostoli látogatása új lendületet adjon keresztény életünknek, hogy lelkesen járjuk utunkat örök életünk megnyeréséért.

Isten kegyelmének másik nagy műve, hogy 2023-ban ünnepelhettük egyházmegyénk alapításának harmincadik évfordulóját. Emlékezetünkbe idéztük és újból fontolóra vettük Anyaszentegyházunk célját, amelyet egyházmegyénk sajátosságai között kell megvalósítanunk: az evangélium hirdetése és a szentségek ünneplése által közösségbe gyűjteni az embereket, és megszentelni őket. Abban a meggyőződésben ünnepeltünk, hogy az eltelt három évtized szerves részét alkotja Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, valamint hazánk egy évezrednél is hosszabb, értékőrző és -gyarapító történelmének!

Egyházmegyénk megalapításával egyidejűleg adtunk hálát Bosák Nándor nyugalmazott püspök atya pappá szentelésének hatvanadik és püspökké szentelésének harmincadik évfordulójáért.Köszönetemet fejezem ki a gyémántmisés Nándor püspök atyának azért a főpásztori tevékenységéért, mellyel megszervezte egyházmegyénk intézményrendszerét és kialakította lelkipásztori struktúráját.

2023-ból igen emlékezetes marad számunkra, hogy Szakoly község újonnan épített római katolikus templomát felszentelhettem Szent István király tiszteletére. Egyházmegyénkben még számos templomot áldhattam meg a külső, belső, vagy a teljes felújítás elvégzése után; ezek között kiemelkedő fontosságú a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház.

Minden templom állandó figyelmeztetés nekünk: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, s az Isten Lelke lakik bennetek?… Isten temploma ugyanis szent, s ti vagytok az” (1Kor 3,16k). Ezért a fizikai templomépítés és -felújítás mellett nem hanyagoltuk el a lelki építkezés és megújulás előmozdítását egyházközségeinkben, az általunk fenntartott oktatás-nevelési és szociális intézményeinkben. Személyenként és hívő közösségként az élő Isten temploma vagyunk. A Szentháromság Egy Isten épít minket élő templommá a Jézus Krisztusba vetett hitünk megélése, tanúsítása és továbbadása által. Ennek jelentőségét Szent Péter apostol így foglalta szavakba: „Őhozzá járultatok, az élő kőhöz, amelyet – bár az emberek elvetettek – Isten kiválasztott és megbecsült, és magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által” (1Pt 2, 4k). Ebben a nehéz, de szép munkában nagy szerepe volt paptestvéreimnek. Szolgálatukért köszönetet mondok nekik és értük!

Az új évben is Isten számít ránk, hiszen nem akar nélkülözni bennünket, hogy általunk is gyarapítsa világszerte elterjedt egyházát, Krisztus titokzatos testét a Szentlélek vezetésével, a tőle ajándékba kapott karizmáink öntudatos, bátor és felelősségteljes felhasználásával. Mindnyájunkat kössön össze az egyházalkotás módja, eredménye és célja: az Isten akarata szerint való (egy és szent), eredetéhez hűséges (apostoli), a jelenkor kihívásaira válaszoló, az embereket meghallgató, mindenkit meghívó és befogadó egyház (katolikus), amely így hiteles földi képe a mindenki felé odaforduló Szentháromságos Egy Istennek.

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az új Öröm-Hír évkönyv összeállításában és kiadásában – bármiféle módon – közreműködtek.”

A 299 oldalas Öröm-hír Évkönyv a 2023-as év kalendáriumát is tartalmazza, amelyben hónapról-hónapra találkozhatunk azokkal a boldogokkal, szentekkel is, akiket az Egyház az elmúlt évek során emelt a szentek sorába.
Ezenkívül az évkönyv hitéleti krónikával, lelki-szellemi épülést szolgáló írásokkal, egyházmegyénket is bemutató tartalommal, szépirodalmi almanachhal szólítja meg az olvasót, nemkülönben a gyermekeket is.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Öröm-hír Évkönyv-2023 száma 1200 Ft-os áron kapható egyházmegyénk plébániáin.

Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye