Csak az valósítja meg önmagát, akinek van bátorsága átadni életét Istennek és testvéreinek – Megnyitották a Szent Janka Beretta Molla-évet Máriapócson

Az Ima és misszió mottóval meghirdetett Szent Janka (Gianna) Beretta Molla-év ünnepélyes megnyitóját tartották 2022. május 1-én, az édesanyák vasárnapján, Máriapócson, a római katolikus Szeplőtelen Fogantatás-templomban bemutatott szentmisén. A templomkertben erre az alkalomra Szent Janka életét bemutató vándorkiállítást helyeztek el. A szentmisét követően a hét állomásból álló Családok útja stációk átimádkozásával, zarándoklattal vitték át a Szobor az életért – közismert nevén A meg nem született gyermek – szobrot  a Szűzanya elé a kegytemplomba, ahol közös ima után Szent liturgiát végeztek a szobor jelenlétében.

A szobor ábrázolásában a meg nem született gyermek édesanyját vigasztalja.

A megnyitó után a vándorkiállítást és a vándorszobrot útnak indították. A gyógyító út első állomása Pócspetri, majd a szobor két hónapon át eljut a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye más-más templomaiba. A részletes útvonalat hamarosan közzé tesszük.

A 2022. április 28-tól 2023. április 28-ig tartó évet, a Szent Janka oltalma alatt álló Magyarországi Billings Központ imahátterét is jelentő Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség Szent Janka Imaköre kezdeményezte. A 20. századi olasz származású Gianna Beretta Molla (1922-1962) földi születésének 100., mennyei születésének 60. évfordulóján Gianna életszentségére szeretnék felhívni a figyelmet abban a világban, ahol az élet tisztelete újra és újra megkérdőjeleződik. Éppen ezért a szervezők az „Ima és misszió” mottóval a Krisztussal való kapcsolat mélyülését és az élet védelmét, szentségét hirdető missziós lelkület megerősödését szeretnék elérni. Ebben kérik a Boldogságos Szűz Mária mellett Szent Janka Beretta Molla közbenjárását, aki a saját életét áldozta gyermeke megszületéséért.

A tematikus évet megnyitó szentmisét Szenes István plébános, a Vianney Testvérek a Tisztuló Lelkekért Közösség priorja mutatta be, amelyen megáldotta a Szent Janka ruha ereklyéjét hordozó, a szentet ábrázoló képet, valamint a Szobor az életért című  alkotást. A szobor az élet szentségét és Isten irgalmas szeretetét hirdeti: van megbocsátás, gyógyulás a sebeinkre. Az anyaméhben megfogant élet tovább él akkor is, ha nem születhetett meg erre a világra. A meg nem született gyermek a Jóistennél van.

Kicsoda Szent Janka, mivel tud tüzet gyújtani sokak szívében, mi a titka ennek az egyszerű asszonynak, aki másokhoz hasonlóan élte a maga életét? – tette fel a kérdést homíliájának bevezetőjében István atya, majd Szent II. János Pál pápának 2004-ben, Szent Janka szentté avatásán elhangzott beszédéből idézett: „Szent Gianna Beretta Molla az isteni szeretet egyszerű, de nagyon jelentős hírnöke volt. Néhány nappal az esküvő előtt leendő férjének ezt mondta: A szerelem a legszebb érzés, amit az Úr az ember lelkébe helyezett. Krisztus példáját követte – Aki szerette övéit, mindig végig szerette őket … Az életét megpecsételő áldozat arról tanúskodik, hogy csak az valósítja meg önmagát, akinek van bátorsága átadni magát Istennek és testvéreinek.”

Ez az egyszerű szent asszony élő kapcsolatban volt az irgalmasság anyjával, a Boldogságos Szűzanyával. A Szentatya szavai is utalnak erre. Teljesen eggyé válik az ő világuk – fogalmazott István atya, majd néhány párhuzamot vont a Szűzanya és Szent Janka Beretta Molla élete között, szemléltetve ezt három kifejezésben: küldetés, megerősítés, közelség, valamint a mindannyiunk szívében elevenen élő nagypénteki képben, amelyben a Szűzanya, a fájdalmak anyja a kereszt alatt áll, és aki mindannyiunk anyjává lett. Mindhárom szó és a kép fölragyog a Szűzanya életében, de fölragyog Szent Janka Beretta Molla életében is – tette hozzá a szónok.

Küldetés

A Szűzanya a kereszt alatt a sötétségben, a reménytelenségben, a fájdalmak között feladatot, küldetést kap, amikor Fia, Jézus Krisztus, Jánosra mutatva azt mondja: „Íme, a te fiad.” Sokan kapnak feladatot és küldetést a rettenetes szenvedésben, amit csak egy anya tud átérezni gyermeke szenvedését látva.

Amikor a Szűzanya az Istennel találkozik, akkor mindig feladatot kap. Szenes István atya hangsúlyozta, hogy ez azt üzeni számunkra, hogy bármilyen életállapotban, élethelyzetben vagyunk, az Istennel élő kapcsolatba kerülve megszületik bennünk a feladat, küldetés, misszió. Az Istentől kapott küldetés csakis imából nőhet ki – emelte ki a szónok, majd a Boldogságos Szűz Mária igenjére mutatott rá, amelyet az angyali üdvözletben az ő küldetésének elfogadásában fejezett ki. Mária az igenjét nem vonja vissza a kereszt alatt sem. István atya, párhuzamot vonva a Szűzanya és Janka visszavonhatatlan igenjében, rámutatott arra, hogy Szent Janka élethivatásában feleség, anya volt, és amikor megtalálta Jézust, örömmel elfogadta küldetését, kimondva az igent és onnantól kezdve semmilyen életkörülményben, még a szenvedésének idején sem vonta azt vissza. Egészen bizonyos, hogy fölismerte azt is, hogy nemcsak gyermekének ad életet a saját életáldozatával, hanem a küldetése túlnő ezen. István atya itt a Szent Janka közbenjárását kérőkre, az évet meghirdető imakörre is mutatott, akik lelkesen felteszik az életüket az élet szentsége hirdetésének a megvallására bármilyen körülmények között, minden ellenszél ellenére is.

A küldetésünknek egy mélyebb, a compassioegyütt szenvedés – üzenetére is felhívta figyelmünket a plébános: ez az életpélda annak felfedezésére hív, hogy Isten bennünket is meghív, vegyünk részt az Ő üdvözítő művében. Szent Pál így fogalmaz: „örömest szenvedek értetek, és kiegészítem testemben azt, ami hiányzik Krisztus szenvedéseiből, testének, az egyháznak javára” (Kol 1,24). Erre a compassio-ra hív bennünket minden nehéz életkörülmény.

 Vigasztaló és példa lehet számunkra az, hogy a sötétség óráiban ne azt keressük, hogy miért adta Isten ezt a szenvedést, hanem azt, hogy milyen küldetést, missziót szánt nekünk.

Megerősítés:

Amikor az Úr Jézus sebzetten, megkínozva, eltorzult arccal szenvedett a kereszten, a Szűzanya szerető jelenléte azt mondja az ő emberségében: most is szép, értékes, drága, szeretetre méltó vagy. Jézus az Ő emberségében a Szűzanyától vigasztalódik és a Szűzanya az ő emberségében, fájdalmában az Úr Jézustól vigasztalódik, mert jelen van az Ő szenvedésében is – mutatott rá a következő képre Szenes István atya, amelyből – mint fogalmazott – azt tanulhatjuk meg, hogy:

amikor nagyon nehéz, és így kiáltunk: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem!”, keressük az Úr Jézust, Aki meg akar erősíteni abban, hogy továbbra is értékes vagyok, a szenvedés nem vette el az egyediségemet, csodálatosságomat, és hogy örök életem, küldetésem van még most is. 

Virginia szerzetes nővérnek – Szent Janka (Gianna) húgának – a feljegyzéseiből olvashatjuk, hogy amikor Gianna a fájdalomtól már mozdulni sem tudott, ő ajkához érintette a mellkeresztjét, és testvére így szólt hozzá: „Ha tudnád milyen vigasztalást kaptam azzal, hogy megcsókolhattam a feszületet!” Amikor már nem tudott egész mondatokat mondani, csak néhány szó hagyta el ajkát: „Jézus szeretlek, Jézus imádlak, Szűzanyám segíts meg!”

Közelség

Amikor a kereszt alá, vagy a keresztre kerülünk, kell hogy felfedezzük Isten jelenlétét, közelségét.

Mária és Szent Janka számára Jézusnak a jelenléte, közelsége óriási felfedezés, és igazi öröm, igazi vigasztalás volt – folytatta elmélkedését István atya, majd XVI. Benedek pápa egyik mondatára utalva – „Az Isten karnyújtásnyira van tőlünk” – bátorította a jelenlévőket, hogy szenvedéseinkben keressük Isten közelségét. Jézus bennünk van. Őt hordozzuk, amikor kiszolgáltatottak vagyunk.

Majd ismét Virginia szerzetes nővér feljegyzéseiről beszélt, aki látta húgát meghalni. Virginia leírja, hogy Gianna megkérte a férfi testvérüket, hogy ha már nem fog tudni beszélni, akkor semmilyen bódítót, fájdalom csillapítót ne adjon neki, mert mindvégig eggyé akart válni a szenvedő Jézussal. A fivére nem merte ezt vállalni, ezért átadta ezt a feladatot Virginiának. Amikor Virginia látta, hogy elérkezett az idő, akkor ezeket mondta neki:

„Gyerünk, Gianna, gyerünk!” „Apa és anya vár téged!” „Szívesen mész?” – de már nem tudott válaszolni, csak a szemét mozgatta, és Virginia kiolvasta belőle az isteni akarathoz való szeretetteljes ragaszkodását még a kínzó fájdalom alatt is, és Janka, akárcsak Jézus, átadta magát az Atyának.

Virginia anya azt is leírta, hogy Janka lassan ment el, amilyen lassan elemésztődik a gyertya lángja. Szent Janka az ő életszentségével, életáldozatával az Úr Jézushoz és a Szűzanyához való ragaszkodásának fényét mindvégig sugározta, mert mindvégig szerette övéit.

Az ő életáldozata a mennyei dicsőség koronáját jelentette, de ne higgyük, hogy az nekünk nem sikerülhet – fejezte be elmélkedését Szenes István plébános.

A szentmise befejező áldása előtt a Szent Janka Imakör két tagja imameghallgatásokról tett tanúságot: Lukács Krisztina, a Szent Janka oltalma alatt álló Magyarországi Billings Központ igazgatója személyes érintettségről is beszélt. A férjével együtt ők is kérték Szent Janka közbenjárását, amikor a harmadik gyermeküket várták. A vizsgálatok azt mutatták, hogy gyermekük sérült lesz. Ekkor Szenes István atya javaslatára elkezdtek imádkozni az abban az évben szentté avatott Szent Janka Beretta Mollához és imájuk meghallgatásra talált. Krisztina egészséges gyermeknek adott életet, akit hálából a Janka névre kereszteltek. Az ima kegyelmi ajándékaként tapasztalták meg azt is, hogy mire megszületett Janka, az előre jelzett betegségének az elfogadása is megszületett az ő szívükben.

Hrubóczki Belicza Ildikó bemutatta a Szent Janka Imakör alkalmait. A közösség tagjai minden csütörtökön este 8 órakor imádkoznak otthonaikban, majd a hónap utolsó csütörtöki napján – tekintettel arra, hogy az imakör már országos kiterjedésű –, online imádkoznak együtt. Az imaközösséget rendszeresen kérik, hogy imádkozzanak egy-egy beteg gyógyulásáért.  

Ildikó megosztotta a jelenlévőkkel, hogy a közelmúltban is történt imameghallgatás. Egy Covid fertőzésben szenvedő, nagyon beteg kismama gyógyulásáért kérték őket, hogy imádkozzanak Szent Jankához. A kismama állapota válságossá vált. Gyermekét császármetszéssel hozták a világra, de az anya állapota egyre súlyosbodott, majdnem elveszítették őt, és újraélesztésre is sor került, végül felgyógyult. Az édesanya betegsége előtt nem hitt Istenben, de a gyógyulását követően köszönetet mondott az imakör tagjainak és azt is elmondta nekik, hogy a klinikai halál állapotában megtapasztalta Isten jelenlétét, és érezte az ima erejét is.

Ima Szent Janka közbenjárásáért

Istenünk, Atyánk, áldalak és magasztallak Téged, amiért nekünk adtad Szent Jankát, aki mint nő, feleség, édesanya és orvos felragyogtatta Evangéliumodat. Köszönöm, hogy általa megtanítasz minket minden emberi élet tiszteletére és befogadására. Téged keresett, Urunk Jézus, és szolgálatodat, amikor élethivatást választott, amikor a házastársi szeretetben az Egyház és az emberiség iránt táplált szereteted jelévé vált, amikor irgalmas szamaritánusként megállt minden beteg, kicsiny és gyenge ember mellett, amikor egészen odaadta magát, hogy új életet adjon. Kérlek, Istenünk, Szent Janka érdemeiért és közbenjárására add meg a kegyelmet, hogy……………(saját kérés). Szentlélek Úristen, adj bátorságot és bölcsességet, hogy növekedhessek a szeretetben, a szolgálatban és életszentségben! Ámen

A szentmise után a Családok útja stáció állomásait követve a zarándokmenet az utcán a piac mellett elhaladva, elmélkedve, imádkozva haladt végig a kegytemplomig a Meg nem született gyermek szoborral. A menetet a zsúfolásig megtelt kegytemplomban fogadták, és ott a szobrot a Szűzanya lábaihoz elé helyezték, közben közösen elimádkozták Szent Janka Beretta Molla a Szűzanyához szóló imáját, majd Szent liturgiával zárult a Szent Janka Beretta Molla-év megnyitó ünnepsége.

Szent Gianna Beretta Molla egy olasz orvos, szerető feleség és anya volt, aki példaértékű keresztény életet élt, mindezt pedig megkoronázta azzal, hogy 1962-ben, 39 évesen feláldozta az életét a negyedik gyermekéért. Férjével nagycsaládot szerettek volna. Sorra születtek gyermekeik, majd a negyedik várandósság elején egy jóindulatú daganatot diagnosztizáltak a méhén, amely veszélyeztette az ő és magzata életét. Három lehetőség közül választhatott: eltávolítják a méhét a magzattal és a daganattal együtt, csak a magzatot veszik ki és a daganatot, vagy csak  a tumort  távolítják el – ő ez utóbbi mellett döntött, ami viszont nagy kockázattal járt. Az volt a határozott kérése, hogy a gyermeke életét mentsék meg. A műtét ugyan sikeres volt, Gianna visszatért családja és feladatai körébe, de – amint azt előre sejtették –, hat hónappal később, a szülést követően komplikációk léptek fel: felszakadt a korábbi operációs seb és a következő héten, húsvét hetének szombatján fertőzés következtében elhunyt. Férjével hat évig éltek boldog házasságban – olvashatjuk a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye oldalán, ahol Szent Janka életéről, a meghirdetett Szent Janka Beretta Molla-évről részletesebb információkat is találunk.

Kovács Ágnes – Öröm-hír sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye