május 2019

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartása alatt működő köznevelési intézmények érettségi előtt álló diákjaihoz szólt május 4-én Nyíregyházán, a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium , Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola ballagási ünnepségén bemutatott szentmisén.

A megyéspüspök homíliájának bevezetőjében szépirodalmi olvasmányélményéről, Benedek Elek székely származású író, meseíró Édes anyaföldem című könyvéről beszélt, amely önéletrajzi írásban a szerző visszaemlékezve diákéveire a képesség, tehetség kibontásának lehetőségéről tesz tanúságot: „A diák az a semmi, amiből minden lehet.”
A megyéspüspök továbbfűzve e gondolatot hozzátette, Isten szeretetével a semmiből hívott létre bennünket is, hogy minden legyünk, és az élet teljességére jussunk. Ehhez hozzá kell tennünk erőfeszítésünket, fáradságos munkánkat, szorgalmunkat, hogy azokat a képességeinket, talentumainkat, amiket Istentől kaptunk, kibontakoztassuk és megtaláljuk azt az utat, amelyre meghívott bennünket.

Az életben a legfontosabb elsősorban nem az értelmi, hanem az érzelmi intelligencia. Ezt vizsgálják az állásinterjúkon feltett kérdések is, amely azt mutatja meg, hogy milyen emberek vagyunk, hogyan építjük emberi kapcsolatainkat, képesek vagyunk-e lemondani az önzésről, tudunk-e másokért élni.
Ezután a megyéspüspök Ferenc pápa Krisztus él kezdetű fiatalokról szól enciklikájára utalt, amely arra figyelmeztet, hogy sokkal több időt töltünk azzal, hogy ki vagyok, mint azzal, kiért vagyok. A karrierért, előrejutásért, anyagi előmenetelért, hatalomért mindet megteszünk, de akkor sikerülhet igazán az önmegvalósításunk, ha Isten hozza ki belőle a legtöbbet. Ehhez bátorságra van szükség. Merjetek ráhagyatkozni Istenre, hogy rátaláljátok arra a hivatásra, amire Ő meghívott!

A mai kor fiataljai közül sokan belesüppednek a kapunyitás előtti pánikba — mutatott rá a püspök atya egy újkori jelenségre. A nagybetűs élet előtt állók elbizonytalanodnak a létezés értelmére vonatkozóan, és nem mernek döntést hozni. Ferenc pápa a dokumentumában Szűz Máriát állítja a fiatalok elé, akinek életében a hivatás egyszerre volt ígéret és kockázat. Nem volt egyszerű a küldetése, de soha nem engedte, hogy a félelem felülemelkedjen rajta. Ő mindent egy lapra tett fel, akkor, amikor csak annak bizonyossága élt benne, hogy hordozója lett a kapott ígéretnek.

Isten mindannyiótokat boldognak akar látni, és ha ti igent mondtok az Ő akaratára, akkor megtapasztaljátok és elgondolkodtok azon, kiért vagytok. Jézus vízen járásának csodája után még egy apró természetfölötti dolog történik, amire már kevésbé figyelünk: amikor Jézus a vízből belépett a bárkába a tanítványaihoz, abban a pillanatban célhoz értek. Mire figyelmeztet bennünket ez a kép? Ha Jézus belép a mi életünkbe, abban a pillanatban célba érünk, mert élő szeretet kapcsolatba kerülünk Istennel, az igazi boldogság forrásával — fejezte be a diákokhoz szóló üzenetét Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Öröm-Hír Sajtóiroda
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

2019. május negyedikén a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnáziumban is az utolsó csengő hang zengett fel az iskolában a ballagó diákoknak. Az iskola kápolnája megtelt ünneplőkkel, mindenki a búcsúzó tizenkettedikes diákokat várta. A ballagási zenére bevonuló fiatalokat szeretettel és tisztelettel fogadta az egész iskola. Az alsóbb évesek sorfala és az iskola virágba öltöztetése is azt sugallta, hogy a végzősök életében eljött a búcsú pillanata, amely után már csak az érettségi vizsgák következnek, és végleg elhagyják szeretett iskolájukat.
Megyesi Mária intézményvezető köszöntötte a meghívott vendégeket, Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspököt, Molnár Katalin helyi EKIF főigazgatót, Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgatót, az iskola vezetőségét, tanárait, szülőket és nem utolsó sorban a 81 „szentimrés” végzős diákot.

Az igazgatónő beszédében egy Szent Bernát idézettel rámutatott arra, hogy mi a nevelés-oktatás legfontosabb célja: „Mire tanítottak meg az apostolok? [ ... ] Nem halászmesterségre, nem sátorkészítésre vagy hasonlókra. Nem Platón olvasására, nem is Arisztotelész okfejtéseiben való jártasságra, hanem megtanítottak bennünket – élni. Vagy talán nem nagy dolog élni tudni? Bizony, nagy dolog, a legeslegnagyobb.” Az igazgatónő szerint mindenekelőtt tehát értenünk kell a kort, amelyben élünk. Majd Ferenc pápa gondolatait osztotta meg velünk: „A katolikus iskola ne legyen bunker, amely nem vet számot a változással, olyan ima- és hitéletre vezessen el, amelyek megélése révén a fiatalok válaszolni tudnak társadalmunk kihívásaira.”

Az intézményvezető beszédének folytatásban az iskola jelmondatára hívta fel a figyelmet: „István hitével, Gizella szeretetével, Imre tisztaságával”, amely a hit, a szeretet és a tisztaság erényeit tárja a diákok elé. Tudjuk, az erény szó, csakúgy, mint a latin megfelelője: „virtus” az erősség, férfiasság szóból keletkezett. Az erények erős tartóoszlopok, az életet védik. A hit, a szeretet, a tisztaság értékének a tagadása végső soron az élet értékének a tagadásához vezet. Nem túlzás azt mondani, hogy katolikus iskolánk diákjai szemléletének formálásával az életért küzdünk. Eszközeink pedig az élménypedagógia, a tevőleges, felelősségteljes és kreatív részvétel biztosítása.

„Kedves diákok! Amikor útra bocsátunk valakit, még egyszer szeretnénk a lelkére kötni azt, amit a legfontosabbnak tartunk: ne féljetek élni, bátran élni! Ne féljetek felvállalni azt, amire lelkiismeretetek indít, ne féljetek adni, elengedni. Akarjatok bölccsé válni Isten jelenlétének keresésében, az imában!
Akarjatok élni Isten értékes ajándékával, a szabadsággal, de ne feledjétek, hogy aki szabadságot akar, annak szembe kell néznie meghatározottságával, fel kell ismernie létének törvényszerűségeit. Nem a rend elfogadása tesz rabbá, hanem a káosz. Nem a szolgálat, hanem az önzés. Nem a hűség, hanem a sehová sem tartozás, amely végül is önazonosságunk elvesztéséhez vezet."

Megyesi Mária intézményvezető kedves útmutatása után Szűcs Ádám 12.b osztályos tanuló mondott búcsúbeszédet, azt követően Spitzmüller Fanni Anna és Galambos Márk szintén a 12.b osztályból beszéltek szívhez szólóan ballagó társaikhoz és a közönséghez. Túrmezei Erzsébet: Légy Krisztushordozó című versét Vinkler Mira (12.a) szavalta el.

TÚRMEZEI ERZSÉBET: Légy Krisztushordozó!
(részlet)
"Van-e közöttünk Krisztushordozó?
Mert Ő ma is megáll
előttünk csendesen.
Várja, hogy megnyissuk a szívünk,
s bent a szívünkben
hordozzuk Őt végig az életen.
Hogy lábunkkal elveszettet keressen,
és kezünkkel gyengét védjen, vezessen,
szemünkkel szenvedőkre rátekintsen.
Van-e Krisztushordozó? Jaj, ha nincsen!
Szegényen és gyengén, ó Legerősebb,
leborulok én is előtted.
Rég rámvetetted bilincsoldozó,
átszegezett,
áldó kezed.
A szent keresztvíz hullt, permetezett,
s homlokomra írta az új nevet:
„Légy Krisztushordozó”
Segíts, hogy mindhalálig az legyek!

Felemelő pillanat volt, amikor a végzős diákok megannyi rózsával köszöntek el tanáraiktól, hálájukat kifejezve a négy év alatt végzett szeretetteljes munkájukért.
A tanulmányaikban kiemelkedő eredményt elért és a közösség építésében aktívan szerepet vállaló végzős diákok számára az igazgatónő jutalmat adott át, majd megköszönte a szülők áldozatos odafigyelését gyermekeikre és az intézményre egyaránt. Ezt követően Baranyiné Adamovics Zita, a Szent Imre Katolikus Alapítvány kuratóriumának elnöke elismeréseket nyújtott át.

A ballagási ünnepség egy megható pillanattal zárult. Palánki Ferenc megyéspüspök Ferenc pápa áldását igazoló képet adott át Megyesi Mária intézményvezetőnek a nyugdíjba vonulása alkalmából, az iskolában eltöltött több mint 20 éves szolgálatáért.

Zagyva Klára
tanár

Dr. Benyik György plébános, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia elnöke sajtótájékoztatón adta át a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye részére annak a kézzel írt Magyar Bibliának a másolatát, amelyet 2015-ben Ferenc pápának ajándékoztak, és a Vatikáni Könyvtár különleges könyvek osztályán helyeztek el. A könyvritkaság másolatát Palánki Ferenc megyéspüspök vette át május 3-án a debrecen-nyíregyházi püspöki hivatalában. Ennek a papírkötetes formája később véglegesen is elhelyezésre kerül az egyházmegyében.
A sajtótájékoztatón részt vett dr. Krakomperger Zoltán debreceni plébános is, aki koordinálja majd a hangos Biblia készítésének egyházmegyei munkamenetét.

A Magyar Biblia különlegességét emeli, hogy a bibliamásoló programhoz — amelyet maga Benyik György professzor kezdeményezett —, Magyarországról és határon túlról mintegy 5000 ember csatlakozott, köztük egyházmegyénk hívei is.

A professzor a sajtótájékoztatón elmondta, a bibliamásolás óriási teljesítmény volt az emberek részéről, ennek közösségépítő erejét is megtapasztalták. Érdekesnek számított az is, hogy a másolók 30% volt gyakorló hívő, az Egyházhoz kevésbé kötődők számára nagyobb motivációt jelentett Ferenc pápa megajándékozásának lehetősége. A programban sok diák is részt vett, található benne braille-írással másolt oldal is, betűkkel írt oldalpárral, de olyanok is csatlakoztak, akik éppen a börtönbüntetésük idejét töltötték. Óriási mozgalommá nőtte ki magát a Biblia másolása.
Benyik György azt is elmondta, hogy a munka befejezése után született meg az újabb program, a hangos Biblia készítésének gondolata. 2016-ban már — 500 olvasó közreműködésével — elkészült az Újszövetségi Szentírás ilyen módú rögzítése. A program folytatásához becslés szerint minimum 1641 felolvasóra van még szükség. A készülő szöveg vélhetően 4923 perc lesz, vagyis több mint 82 óra. Legalább 12 városban szerveznek hangrögzítő csoportokat egyházmegyei székhelyeken.
Végezetül Benyik György professzor gondolatait összegezve elmondta, a két programban több mint 7000 ember vett részt. Ez a szám ráirányítja a figyelmet a Szentírásra, és még élőbbé hozzánk közel állóbbá teszi.

Krakomperger Zoltán atya elmondta, az olvasócsoportba igyekeznek fiatalokat bevonni, főként a városban működő két római katolikus intézmény diákjait megszólítani, de bárki — ebben a korosztályban — felekezettől, világnézettől függetlenül részt vehet az olvasásban. Zoltán atya hozzátette, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében a Leviták könyvét fogják felolvasni, ebben többek között az engesztelés ünnepének a leírását találhatjuk meg, amely az Újszövetségi húsvétban a Názáreti Jézus szenvedésében, halálában és feltámadásában teljesedett be. Továbbá itt olvasható az az irány is, amelyben Jézus azt mutatta be, hogy a felebaráti szeretetet elválaszthatatlan Isten szeretetétől.
A felolvasást június 30-ig fogják elkészíteni stúdió körülmények között.

Palánki Ferenc megyéspüspök megköszönte az egyházmegyének szánt ajándékot, majd támogatásáról biztosította a szervezőket a hangos Biblia programban való egyházmegyei részvétellel. A megyéspüspök fontosnak tartja e kezdeményezést, hiszen Isten szava üzenete az ember szívéig akar eljutni, hogy ott kifejtse hatását, mint ahogyan a próféta is fogalmaz: „Mert amint lehull az eső és a hó az égből, és nem tér oda vissza, hanem megitatja a földet, termékennyé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, úgy lesz az én igém is, mely számból kijön:
nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem megteszi, amit akarok, és véghezviszi, amiért küldtem” (Iz 10,11).

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök egy évvel ezelőtt 2018. április 12-én kezdte el kétnapos kánoni látogatását az egyházmegye plébániáin. 2019. április 26-28-ig tartó egyeki vizitációja során az Isteni Irgalmasság vasárnapján a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. Ezen a szentmisén az egyeki, tiszacsegei és újszentmargitai hívek hálából és szeretetből köszöntötték a főpásztort közelgő ezüstmiséje alkalmából, és egy a címerével ékesített püspöki mitrát ajándékoztak neki.

A látogatások célja az egyházközségekben a hitélet őrzését és gyarapítását szolgáló lelkipásztori munka, a szent helyek, az oktatási-nevelési és szociális intézmények személyi és tárgyi infrastruktúrájának ellenőrzése. Ez a vizitáció a főpásztor apostoli cselekvése, amelyet pásztori szeretettől áthatva végez, és amellyel kinyilvánul, hogy ő a részegyház egységének látható alapja. A kánoni látogatás a hívő közösség és az intézmények számára kegyelmi esemény, és bizonyos mértékben visszatükrözi azt az egyedülálló látogatást, amikor a legfőbb Pásztor (1Pt 5,4) és lelkünk Pásztora és oltalmazója (vö. 1Pt 2,25), Jézus Krisztus meglátogatta és megváltotta népét (Lk 1,68).

A vizitáció a hitben való megmaradás fontos eszköze. A főpásztor tehát elsősorban híveinek lelkéről kíván gondoskodni, amikor meglátogatja őket. Szép példáját adja ennek Szent X. Pius pápának még mantovai püspökként kiadott, vizitációt elrendelő körlevele: „Mivel mind ez ideig bizonyítottátok hozzám való gyermeki vonzódásotokat, hálámat és szeretetemet nem tudom jobban kinyilvánítani, mint hogy hozzátok megyek, és egymás közt elbeszélgetünk. Erősítve így a kölcsönös bizalmat, megáldom gyermekeiteket, megismerem szükségeiteket, letörlöm könnyeiteket, hogy a lelki jólét gondoskodása mellett időleges boldogságotokról is gondoskodjam.”

A legelső egyházlátogatási jegyzőkönyv Magyarországról a XIV. század végéről ismert, 1397-ből maradt fenn másolatban, s az esztergomi káptalan jövedelmeinek és statútumainak összeírását tartalmazza, és a káptalanhoz tartozó prépostságok, apátságok és egyházak leírása során fontos topográfiai adatokat közöl Esztergomról. A templom állapotának leírását, a parókia személyi és gazdasági viszonyainak leírását, eredetét tartalmazzák ezek a jegyzőkönyvek, sokszor felbecsülhetetlen községtörténeti adatokat szolgáltatva. A plébániai könyvtár könyveiről is részletes jegyzék szokott szerepelni, nem egy könyvtörténeti ritkasággal. A földesúr, illetve patrónus megnevezésén kívül a hívek nemzetiségi és erkölcsi viszonyairól is mindig tájékoztatnak a régi látogatási feljegyzések.

Az egyeki Szent József Plébánia képviselőtestülete, készülve a kánoni látogatásra, munkacsoportokba osztva válaszoltak a jegyzőkönyv kérdéseire. Elkészítették a leltárak, szerződések felülvizsgálatát, beszerezték a tulajdoni lapokat, részletes leírást adtak a templomok felszereléséről, azok állapotáról és megfogalmazták az egyházközségek jelenlegi helyzetét, illetve jövőbeni kilátásait. Mindeközben a hívek imádsággal is várták a püspöki látogatást, Szent Mihály arkangyal közbenjárását kérve és az Isteni Irgalmasság kilencedét imádkozva.
A vizitáció a plébánia iratainak és állapotának vizsgálatával kezdődött. A képviselő-testület tagjaival elköltött közös ebéd után a plébánia területén lévő, egyházmegyei fenntartásban működő oktatási intézményekben dolgozókkal találkozott a püspök atya. Az óvodai dolgozók kérdéseire válaszolva a főpásztor megerősítette: továbbra is mindent megtesz azért, hogy Egyeken zavartalan körülmények között, hatékonyan folyjék a katolikus oktatás és nevelés. Az Újtelepen találkozott a tanárokkal és diákokkal, akik szintén nagy örömmel fogadták a püspököt. Az épület megtekintését követően 15 órakor a templomban találkozott az egyházközség tagjaival, közösen imádkozva az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét. A nap zárásaként az egyeki Idősek Otthonába is ellátogatott, ahol az otthon lakóival és dolgozóival folytatott szívélyes és meghitt beszélgetést. Akik betegségük miatt nem tudtak felkelni, Ferenc püspök úr betegágyaiknál látogatta meg őket, együtt imádkozva velük.

Papp László plébános
Fotó: Papp Ágoston

NEK TITKÁRSÁG – SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2019.05.02.
500 NAP ÉS ELJÖN A NAP...

Éppen 500 nap van hátra a Magyarországon rendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusig (NEK) – ebből az alkalomból 500 fős kórus énekelt Budapesten a Szent István Bazilika előtt csütörtökön. A kórustagok pólójukon a NEK mottóját viselték: "Minden forrásom belőled fakad".

„Mottónk a 87. zsoltár utolsó sora. Előtte Jeruzsálemről van szó a zsoltárban. Arról, hogy minden nép ott született. Egyiptomiak, babiloniak – mindenki, akit akkor idegennek tartottak. Ez tehát azt is jelenti, hogy nekünk a többi néppel tágabb szívű kapcsolatban kell lennünk, mint ahogy megszoktuk” - fogalmazta meg a jövő évi kongresszus lelkipásztori üzenetének magvát Erdő Péter bíboros, az esemény főszervezője, aki maga is jelen volt az 500 napos "visszaszámláló" ünnepségen.

A visszaszámlálás nem túlzás: a kongresszus jelentősége óriási. Magyarországon eddig csupán egyszer, 1938-ban rendezték meg. 2020 szeptemberében már 52. alkalommal gyűlnek össze a világ katolikusai és mindazok, akik együtt szeretnék megünnepelni Jézus Krisztus valóságos jelenlétét az Oltáriszentségben. A Kongresszus tehát – hangozzék bár elnevezése rendkívül komolyan – ez esetben korántsem tudományos konferenciát jelöl, hanem ünnepet. Egész héten át tartó színes, nyitott, változatos programokat kínáló eseménysort: szabadtéri misék, koncertek, történelmi városnézés, családi programok követik majd egymást, hogy Jézus Krisztus valóságos jelenléte hozzásegítse a résztvevőket a megbékéléshez.

A rendezvény fontosságát jelzi, hogy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusok Pápai Tanácsának tagjai és nemzeti küldöttei jövő héten, május 8. és 11. között a magyar fővárosba látogatnak, hogy megtekintsék a 2020-as kongresszus főbb helyszíneit (Hungexpo, Hősök tere, Szent István Bazilika, Kossuth tér, Esztergom). A küldöttek tájékozódnak a tervezett programokról, az előkészületek állásáról. Az eseményen köszöntőt mond Áder János köztársasági elnök, a Parlamentben pedig Kövér László házelnök fogadja a küldötteket.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról további információ:
www.iec2020.hu
facebook.com/nek2020
instagram.com/nek2020budapest

Sajtókapcsolat:
Zsuffa Tünde (+36203169758)
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Free Joomla templates by L.THEME