Közösségi élmény alapú tanulás Nyírteleken

A kedvezményezett neve: Nyíregyházi Egyetem

Konzorciumi Partner: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A projekt azonosítója: EFOP-3.3.5-17-2017-00069

A projekt címe: Közösségi élmény alapú tanulás

Elnyert támogatás összege: 80 211 275 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A megvalósítás időtartama: 2018.03.01.-2020.09.30.

Nyírtelek település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye fiatal kisvárosa, mintegy 7200 fő lakossal. Nyíregyházától 10 km-re helyezkedik el.  Jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi években, viszont oktatási intézményei többször átszerveződtek. Évtizedekig két önálló általános iskolája volt a településnek, 1-8. évfolyamon mindkét épületben 2-2 osztállyal.  Nyírtelek település  első iskolájának alapítása 1872-ben történt meg. Az azóta városi címet kiérdemlő település közoktatási életében azonban nagy változások történtek. 2004. július1-jén  a település két különálló oktatási intézményét és az 1979-ben alapított könyvtárat többcélú intézménnyé vonták össze (Nyírteleki Általános Művelődési Központ).

A következő fordulat a 2012. évi CLXXXVIII. törvény megszületése után következett be oktatásunkban, amikor az Országgyűlés törvényt alkotott a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami átvételéről. 2013. január 1-jén a Nyírteleki ÁMK megszűnt, s létrejött a Nyírteleki Általános Iskola. 2013- 2017 között több fenntartója volt az intézménynek, majd 2017.szeptember 1-től a Debrecen –Nyíregyházi Egyházmegye vette átFenntartónk Palánki Ferenc megyéspüspök Úr, aki új  intézményt alapított  Szent Anna Katolikus Általános Iskola Nyírtelek néven.

Intézményünkben 2 épületben , 8 évfolyamon 16 osztállyal folyik az oktatás. Iskolánkban 37 fő pedagógus dolgozik. 18 tanító foglalkozik az alsó tagozatos tanulókkal, a felső tagozatosokat 19 tanár tanítja. Az iskolai könyvtárban 1 fő látja el a mindennapi munkát. Az intézményvezető közvetlen segítője 2 fő intézményvezető- helyettes és 1 fő iskolatitkár, akik közvetlen kapcsolatban állnak a gyerekekkel és a szülőkkel is. Iskolánk tanulólétszáma általában 357 fő.

Pedagógia programunk mottója:

„SERVA ORDINEM ET ORDO SERVABIT TE’ ”

„Őrizd meg a rendet és a rend megőriz téged.”

(Kegyes Tanítórend jelmondata)

Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai:

Iskolánk az általános nevelési-oktatási célok megvalósítása mellett célul tűzte ki tanulói vallásos, az Egyházhoz és a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedék nevelését. Pedagógiai alapelveinket az intézmény típusa, a helyi társadalmi igények, és az iskola feltételrendszere határozza meg. Ennek megfelelően pedagógiai programunk a következő alapelvekre épül:

 • gyermekközpontúság
 • világnézet, hit-vallás
 • a tudás iránti vágy felkeltése
 • esztétikára való nevelés
 • a „másság” elfogadása
 • testi- lelki egészség.

Oktató-nevelő munkánkat át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: humánum, szeretet, jóság, hit, erkölcs, nemzethez való kötődés, felelősségérzet, kötelességtudat.

Iskolánk egyik legfontosabb alapelve a gyermekközpontúság, melynek feltétele olyan otthonosan működtetett iskola, amelyben jól érzi magát a gyermek, mert alkotó módon vehet részt a tanítás-tanulás folyamatában: ahol ötletei, játékai, feladatai, kérdései, alkotásai szervesen beépülnek az iskolai foglalkozásokba. Mindezek által felkeltjük bennük a tudás iránti vágyat, hozzásegítjük őket ahhoz, hogy személyiségük egészségesen fejlődhessen.

Célok:

 • életkori sajátosságok figyelembevétele
 • sikerélményhez juttatás (mindig „gyermek közelben” maradni)
 • a felnőttek iránti tisztelet, megbecsülés kialakítása (tanár-diák viszony, szülő-gyermek viszony, tanár-szülő viszony)
 • családi tradíciók tiszteletére való nevelés
 • pozitív életvezetés (egészséges életmódra való nevelés)

A legfőbb emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében mutatkoznak meg legteljesebben. Ezért a diákok példaképéül Jézust, az Őt követő szenteket és a ma körülöttünk élő szent embereket kell állítanunk. A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni embertársainkat, úgy, mint saját magunkat.

Iskolánk igény és lehetőség szerint az alábbi tanórán kívüli foglakozásokat kínálja:

 • Napközis, tanulószobai foglalkozások
 • Sportkörök: tömegsport, kosárlabda, labdarúgás
 • Szakkörök
 • Tanulmányi versenyek: helyi, kistérségi, megyei, országos szintig felmenő és nemzetközi versenyek
 • Kulturális versenyek
 • Házi bajnokságok különböző sportágak keretében, sportversenyek
 • Iskolai rendezvények: diáknap, gyermeknap, jeles napok (pl. Föld napja, Állatok világnapja, Madarak és Fák napja stb.), ünnepi műsorok, megemlékezések, farsangi mulatság, Adventi forgatag, Mikulás nap, karácsony, gyermeknap, DÖK nap
 • Erdei iskola, tanulmányi- és osztálykirándulások
 • Múzeum, kiállítás látogatások, színház és hangverseny látogatások, mozi látogatások
 • Iskola előkészítő foglalkozások az óvodásoknak (iskolacsalogató az első osztályosok beiratkozásáig)
 • Nyílt tanítási nap felső tagozaton (4. évfolyamból 5.-be való átmenet segítése)
 • Iskolán kívüli fejlesztési módszerek: bekapcsolódás a közéletbe (városi ünnepélyeken való részvétel, helyi újságban való megjelenés)

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt a Nyíregyházi Egyetem, a Nyíregyházi Egyházmegye, valamint a Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegye konzorciumában, az általuk fenntartott 3 oktatási intézményben valósul meg összesen 2.400 tanuló, 34 önkéntes, illetve közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diák bevonásával az érintett iskolák pedagógusai aktív szakmai részvételével. A projekt átfogó célja az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.

A projektben résztvevő köznevelési intézmények:

– Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium;

– Istenszülő Oltalmáról Elnevezett Görög-katolikus Óvoda és Általános Iskola;

– Szent Anna Katolikus Általános Iskola.

Hosszú távú célok:

• A projekt keretében megvalósuló fejlesztésen keresztül a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés javítása;

• A tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése;

• Az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;

• Újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások bevezetése;

• A támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység megerősítése;

• A heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása, az inkluzív nevelés szakmai támogatása;

• Az élményalapú tanulás módszertani megalapozása, a tanulás közösségi élménnyé formálása, a tanulói közösségépítés;

• Az élménypedagógiai programok segítsék a tanulók alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak megfelelő szintjét a lemorzsolódás értékének csökkentése érdekében.

A projekt közvetlen célja:

• Modern napközi és tematikus bentlakásos programok megvalósítása az újfajta, nem formális és informális programok tartalmi és koncepcionális kereteinek tesztelésén keresztül;

• NAT kulcskompetenciák fejlesztése az 1-7. évfolyamos tanulók körében, különös tekintettel a szociális kompetenciákra;

• A kidolgozott modellprogram tesztelése, az informális és nem formális tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása;

• A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok tesztelése;

• A kísérleti jellegű tematikus programokhoz kapcsolódó szakmai rendezvények hatékonyságának értékelése;

• A szálláshely- és programszolgáltató szektor fejlesztésére kialakított minősítési rendszer és kapcsolódó felkészítés eredményességének visszacsatolása;

• A tanulók kompetenciafejlesztésén, ismeret- és tudásgyarapításán keresztül a hátránykompenzáció elősegítése.

A projekt keretében a következő tevékenységek valósulnak meg a célok elérése érdekében:

• Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása;

• Folyamatos együttműködés az EFOP- 3.2.15-VEKOP-17 kedvezményezettjével;

• Felkészítés a pedagógusok, az önkéntesek és az iskolai közösségi szolgálatos tanulók számára;

• Szakmai műhelymunka;

• Szupervízió;

• A szükséges felszerelés biztosítása (pl. tisztasági csomag) a programban résztvevő tanulóknak;

• Eszközök és alapanyagok beszerzése a programok megvalósításához;

• A megvalósult programok szakmai kommunikációja.