január 2019

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök gyászmisét mutat be a december 31-én, a nyíregyházi Főegyházmegyei Papi Szociális Otthonban életének 87., papságának 63. évében szentségekkel megerősítve elhunyt Dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek atya lelki üdvéért. A gyászmise 2019. január 7-én, hétfőn 18 órakor lesz Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társzékesegyházban.

Temetése 2019. január 8-án, kedden lesz az egri főszékesegyházban. Lelki üdvéért koporsója előtt 10 órakor elimádkozzák a dicsőséges rózsafüzért, majd 10.30-kor szentmisét mutatnak be. Ezt követően helyezik el földi maradványait a főpásztorok temetkezési helyén, a bazilika altemplomában.

Dr. Seregély István érsek életútja itt olvasható: http://www.dnyem.hu/index.php/item/2188-elhunyt-dr-seregely-istvan-nyugalmazott-egri-ersek

Seregély István nyugalmazott érsek atya gyakran tartott előadást egyházmegyei eseményeinken, rendszeres résztvevője volt az ünnepi szertartásainknak. Különleges gondolatokat hallhattunk tőle az Eukarisztiáról az elmúlt év júliusában, Debrecenben, erről szóló írásunkkal most megemlékezünk róla. (Öröm-Hír, 2018. XIV. évf. 3. szám)

„Egyszer e földi élet minden kísérletezése véget ér, és csak egy kérdés merül fel: Hasonlítunk-e Krisztushoz? Földi életünk végén nem kérnek tőlünk keresztlevelet, lelkészi ajánlást, stb..., hanem megnézik, hasonlítunk-e Krisztushoz, megmaradt-e bennük a Jézus Krisztushoz való hasonlóságra törekvés, a keresztény élet, amely az örök üdvösség egyetlen útja.”Dr. Seregély István nyugalmazott érsek az egyházmegye rózsafüzér társulatainak tagjaihoz szólt előadásában 2018. június 7-én Debrecenben, a Megtestesülés-templomban, ahol a NEKtek Veletek – programsorozat soron következő alkalmát tartották.

Seregély István érsek bevezető gondolataiban arra a mai gondolkodásban abszurdnak tűnő és ellentmondást szülő szentírási kijelentést magyarázta, miszerint: „Isten ugyanis halhatatlanságra teremtette az embert, és saját lényének képmásává tette” (Bölcs 2,23). Mert ha valóban Istenről beszélünk, hogyan hasonlíthat hozzá az ember, hogyan lehetséges a halhatatlansága? – tette fel a kérdést az érsek, majd válaszadásaiban, arról az Istenről beszélt, aki a názáreti Jézusban fogantatásától kezdődően az örök életig emberré lett, megadva a lehetőséget arra, hogy az ember olyan legyen, mint Isten.
De hiszen az ember esendő, hogyan lehetséges mégis mindez? – kérdezte ismét Seregély érsek, és hozzátette, erről is gondoskodott a Mindenható, hiszen odaadta Fiát értünk engesztelő áldozatul a kereszten. Egy kérdés maradt tehát, zárta a kérdések sorát az előadó: Akarok-e üdvözülni vagy nem?

Isten az Eucharisztiában látható, megfogható és ehető

Az ember akarata, szabadsága Isten ajándéka, amit soha senkitől el nem vesz. Jézus Krisztus bennünk akarja helyreállítani Isten és az ember kapcsolatát egy örökéletre alkalmas szent közösségben. Azt akarja, hogy szabadon fogadjuk el őt, éljünk áldott ajándékaival, és helyre álljon az örök élethez szükséges együttműködés. Annak megvalósulásához, hogy „Isten mindenhol velünk legyen”, felvette egy evilági jelnek, a kenyérnek és a bornak tapasztalati valóságát, hogy megfogható, látható és ehető legyen, vagyis a legszorosabb kapcsolatba kerüljön az emberrel. E mögött a mindenható Isten embert üdvözítő örök akarata áll, amely akár tetszik, akár nem, az Isten nélkül boldogulni akaró ember örök üdvösségének is egyetlen útja – fogalmazott az érsek az Oltáriszentség üdvösséget hordozó erejéről, majd az Eukarisztia megalapítása óta eltelt közel kétezer év hangsúlyozásával abban is megerősítette a híveket, hogy amíg ember él a földön és lesz utóda az apostoloknak, addig velünk lesz az Isten. Amikor oltárainkon a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé válik, akkor az Ő áldozata van jelen, hirdetve, hogy az életét odaadó áldozati szeretetért mindenki, a legreménytelenebb, legbűnösebb helyzetben élő ember is elnyerheti az örök életet, ha megfogja Isten kezét.
Az érsek atya arra is figyelmeztetett, hogy a kenyérben és a borban nemcsak egy pillanatig van jelen Krisztus, hanem ameddig ép a kenyér és a bor. A templomokban a tabernákulum közelében elhelyezett örökmécses apró piros fénye is azt üzeni, hogy mindig velünk az Isten.

A rózsafüzért eukarisztikusan is lehet imádkozni

Seregély István nyugalmazott érsek atya előadásának második részét – amely a rózsafüzér imáról szólt –, ismét egy provokatív kérdéssel kezdve: Mi köze az Eukarisztiához a Boldogasszony által a világ megmentésére kezünkbe adott imádságnak?
Az eukarisztiában Isten van velünk, a rózsafüzér pedig máriás imádság, de egyben Krisztus imádsága, mert végig veszi a názáreti Jézus életének minden lényeges vonását. Aki e titok jegyében imádkozza a rózsafüzért, az közelebb kerül Istenhez. A rózsafüzér ima Mária szemével kívánja láttatni Krisztust, ahogy Ő megőrizte szívében ezen eseményeket – válaszolta meg a kérdést az érsek, majd javasolta, hogy a rózsafüzért imádkozzuk eukarisztikusan, amely egy egyénileg hozzátett gondolattal egészíti ki az Üdvözlégy imát: „...áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, „aki itt van velünk az Oltáriszentségben, akit Szentlélektől fogantál”, és akkor észrevétlenül szentségimádássá változik a rózsafüzér imádkozása. Az érsek atya hasonlóképpen imádkozik, és azt tapasztalta, hogy ezáltal közelebb került Krisztushoz.

Egyetlen kérdéssel találkozok majd földi életem végén: Hasonlítok-e Krisztushoz?

Ezzel is segíthetjük a Krisztushoz igazodó életünket, mert egyszer e földi élet minden kísérletezése véget ér, és csak egy kérdés merül fel: Hasonlítunk-e Krisztushoz? Földi életünk végén nem kérnek tőlünk keresztlevelet, lelkészi ajánlást, stb..., hanem megnézik, hasonlítunk-e Krisztushoz, megmaradt-e bennük a Jézus Krisztushoz való hasonlóságra törekvés, a keresztény élet, amely az örök üdvösség egyetlen útja.

Az érsek atya befejezésül Bosco Szent Jánosnak, az utcán élő fiatalok nevelőjének egyik álmát említette, amelyben az Egyház hajója viharba került, de nem süllyedt el. Ez annak az ígéretnek a megvalósulása, hogy "az alvilág kapui sem vesznek rajta erőt” (Mt 16,18). Ez az álom egy festményen is látható, amelyen az Egyház hajója háborgó tengerből kiemelkedő, elszakíthatatlan lánccal két oszlophoz van kötve, melyek nem engedik a hajót elsüllyedni. Egyik oszlopon az Eukarisztia áll, a másokon pedig Szűz Mária.
Amikor e két eszközt életünk keresztény szellemiségének valljuk, akkor nyugodtak lehetünk afelől, hogy Mária, mint Isten fiának anyja, az Eukarisztiában lévő Egyház égi anyja, aki "igen" válaszával tagja lett a mi emberi családunknak. A Rózsafüzér Királynője oltalmazza és újítsa meg mindnyájunk életét, Eukarisztia Asszonya, Könyörögj érettünk! – fejezte be fohásszal az előadását dr. Seregély István nyugalmazott érsek.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

„Békesség Nektek” — hangzott fel Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök köszöntése december 31-én, a debreceni Szent Anna-székesegyházban bemutatott év végi hálaadó szentmisén, amelyen a jelenlévő papok és hívek hálát adtak Istennek az elmúlt esztendőért és áldást kértek további életükre. A szentmisében megemlékeztek az aznap elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott érsek atyáról, megköszönve az életét, és mindazt, amit a világ- és a magyar egyház, valamint a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye kapott rajta keresztül az Istentől.

„Az életét Istenhez igazító ember az év végi hálaadásban egy megjárt esztendő Isten adta ajándékaiért mond köszönetet” — idézte Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmise homíliájának kezdetén az Adorémus erre a napra vonatkozó elmélkedésének első sorát, amelyet a elhunyt dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek írt. A főpásztor kifejtette eszerint a gondolat szerint, mi, akik életünket Isten szeretete szerint akarjuk formálni, most hálát adunk azért a megjárt életért is, amelyet az érsek atya radikálisan odaadott Krisztusnak. Számára a Krisztuskövetés valóság volt.

A megyéspüspök az érsek atyához fűződő személyes élményeire is visszatekintett. Seregély érsek atya egyik alkalommal elmondta neki, hogy amikor gyermekkorában hitbeli kételyei voltak, minden nap elimádkozta a Hiszekegy imát a saját hitéért. A hitet Isten ajándékozza, ezért, akinek kételye van, az csakis Istenhez fordulhat segítségért. Majd segédpüspöki kinevezésekor és a későbbi években is az érsek atya jótanácsokkal, bölcsességekkel gazdagította őt, többek között azt is mondta, hogy minden nap imádkozzon azért, hogy soha ne tegyen olyat, ami ártana az anyaszentegyháznak.

Ezután a főpásztor összegezve az elmúlt évet visszatekintett néhány kiemelkedő eseményre, amelyekért hálát adott Istennek. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 25. évfordulóját ünnepelte, sok jeles eseményen mondott ezért köszönetet a közösség. Idén két újmisés papot kapott az egyházmegye, és ebben az évben egy fiatal választotta a papi hivatást. Itt kérte a híveket a püspök atya, hogy imádkozzanak újabb papi és szerzetesi hivatásokért. Az egyházmegyének jelenleg 11 papnövendéke van, 2019-ben egy főt fognak pappá szentelni, kettőt pedig diakónussá.
A megyéspüspök a római ministránstalálkozóra is visszaemlékezett, ahol egyházmegyénk is képviseltette magát. Majd hálát adott a tanév eleji örvendetes eseményekért is, amelyeken az egyházmegye fenntartásában működő több iskola megújulását ünnepelték, újonnan megépült óvodát, épületrészeket adtak át. A debreceni Szent József oktatási intézmény nyolc tanteremmel gazdagodott. Ez is mutatja azt a kiemelkedő létszámnövekedést, amellyel büszkélkedhet az iskola. 2012-ben 220 növendéke volt az iskolának, 2018-ra — hat év alatt — megháromszorozódott ez a létszám, jelenleg 720 tanuló érkezik minden nap az intézménybe. Kiemelkedő eseményként a püspök atya az egyházmegyék karitász igazgatóinak hajdúszoboszlói konferenciáját is megemlítette.

A megyéspüspök hálatelt szívvel emlékezett a Rómában megtartott őszi Püspöki Szinódusra is, amelyről Magyarországot képviselve gazdag tapasztalattal, mély gondolatokkal tért haza. „Nagyon sok időt eltöltünk azzal, hogy meghatározzuk identitásunkat, hogy ki vagyok, de kevés időt töltünk azzal, hogy azt meghatározzuk, kiért vagyok.” Ferenc pápa a szinódus záró dokumentumában található gondolatát idézve kifejtette, mindannyiunknak át kell gondolni, mi a hivatásunk, feladatunk küldetésünk, kiért élünk. A megyéspüspök azért is hálát adott, hogy ez idő alatt a Szent Péter Bazilikában misézhetett Magyarok Nagyasszonya ünnepén, ahol több mint négyszáz székely hívő ajkáról csendült fel a székely himnusz.

Majd arra kérte a híveket, gondolják át életük eseményeit, kapcsolatukat Istennel, embertársaikkal, fedezzék fel a mindennapokban Isten jóságát, szeretetét, ezért pedig adjanak hálát. Majd beszédét Fodor Ákos, nemrég elhunyt költő gondolatával zárta: „Aki itt és most nem boldog éppen, az hálátlan.” Mindenért, minden körülmények között hálásnak kell lennünk, mert minden visszavezethető az Isten szándéka szerint való létre.

„Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a Jóisten kegyelmétől eltelve tudjunk helytállni az elkövetkezendő évben, legyünk mindig mindenért hálásak, megköszönve azt, hogy Isten létrehívott bennünket. Létezésünk nem céltalan, az örök életre vagyunk teremtve, amiért Isten kegyelmével együttműködve, egymást segítve tennünk kell a földi életünk során, hogy ne csak időben, hanem lélekben is egyre közelebb kerülhessünk az örök boldogsághoz” — fejezte be homíliáját Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Ezt követően dr. Krakomperger Zoltán, a székesegyház plébánosa az egyházközség 2018-as eseményeit számokban mutatta be. 162 keresztelés volt, ebből kilencen felnőttek. Jelenleg 12 katekumen készül a keresztség szentségének felvételére. Két személy teljes közösségre lépett a katolikus anyaszentegyházzal. 71 fő járult először az oltáriszentséghez, 16 felnőttnek szolgáltatták ki a bérmálás szentségét. 68 pár fogadott egymásnak visszavonhatatlan hűséget a házasság szentségében, utolsó földi útjára pedig 133 személyt kísértek.
A plébános köszönetét fejezte ki azoknak is, akik részt vállaltak az egyházközség hitéleti, anyagi gyarapodásában. 382 fő egyházfenntartási hozzájárulásának köszönhetően 2017-ben 4.946.700 Ft, 2018-ban pedig 6.472.900 Ft érkezett be az egyházközséghez.
A szentmise végén a hívek elénekelték a Te deum hálaadó énekét, majd a szentmise szentségimádással zárult.

Kovács Ágnes
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye